FAIL (the browser should render some flash content, not this).

เงื่อนไขและข้อตกลง

 1.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจที่จะใช้บริการฝากซื้อสินค้า ประมูลสินค้าและชำระค่าบริการต่างๆ(โปรดสอบถามเพื่อความเข้าใจ และความถูกต้อง)

2.  ลูกค้าจะต้องส่งรายละเอียดสินค้าและที่อยู่  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อทำการจัดส่งสินค้า ในหน้า ส่งข้อมูลการซื้อสินค้า เพื่อทางร้านจะได้ทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ทางร้านจะตอบกลับรายการของลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง


3.  หลังจากทางร้าน ได้รับข้อมูลการติดต่อจากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการติดต่อกับผู้ขายสินค้าเพื่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ และจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวรวมทั้ง จำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระ รวมถึงวิธีการชำระเงินให้ลูกค้าทราบไม่เกิน  24 ชั่วโมง

4.  กรณีที่สินค้าอยู่ในประเภท Buy in now (ซื้อทันที) และได้ทำการตรวจสอบจากทางร้าน แล้วว่าจัดส่งเข้าประเทศไทย ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการทันที (ค่าสินค้า+ค่าขนส่ง)  หากทางร้านแจ้งรายละเอียดการชำระเงินไปแล้ว แต่ลูกค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายการ ทางร้านขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

5. กรณีที่สินค้าเป็นประเภท Bid (ประมูล) ลูกค้าต้อง โอนเงินมัดจำไม่ต่ำกว่า 50% ของงบประมาณที่ตั้งไว้ หากประมูลได้ ค่อยชำระส่วนที่เหลือให้กับทางร้าน (ชำระเงินมัดจำก่อนปิดประมูลอย่างน้อย 1 วัน)

6.  กรณีที่ไม่สามารถซื้อสินค้า หรือประมูลสินค้าไม่ได้ และไม่อาจจะชำระค่าบริการต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าได้ ลูกค้าสามารถที่จะเลือกที่จะฝากเงินไว้กับทางร้านก่อน เพื่อทำการซื้อสินค้า ประมูลสินค้า หรือ ชำระค่าบริการในครั้งหน้า หรือจะให้ทางร้านดำเนินการคืนเงินให้ก่อนก็ได้

7.  หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้ทางร้านทราบ โดยทำการติดต่อและส่งรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล หลังจากตรวจสอบข้อมูล ทางร้านจะดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ประมูลสินค้า และชำระค่าบริการต่าง ๆ ให้ลูกค้า

8.  หลังจาก ทางร้านดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ประมูลสินค้า และชำระค่าบริการต่าง ๆ ให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางร้าน จะส่งหลักฐานการชำระเงินและข้อมูลต่าง ๆ ให้ลูกค้าทราบทันที  โดยจะแจ้งผ่าน Forum และแจ้งผ่านอีเมล์ของลูกค้า

 9.  ถ้าผู้ขายส่ง Tracking Number มาให้ ทางร้า จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบสถานการณ์ส่งสินค้า (สินค้าบางรายการอาจจะไม่มี Tracking Number) โดยจะแจ้งผ่าน Forum และแจ้งผ่านอีเมล์ของลูกค้า ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะอยู่ที่ 4 - 60 วัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่สั่งซื้อสินค้านั้น ๆ

10. ถ้าเกิน 90 วันแล้วลูกค้าไม่ได้รับสินค้า ทางร้านยินดีรับผิดชอบโดยการสั่งซื้อสินค้าตัวใหม่ให้ หรือสั่งซื้อสินค้าที่สามารถ ทดแทนกันได้ให้กับลูกค้า (หากลูกค้าต้องการให้ทางร้านคืนเป็นเงินสด ทางร้านจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป)

11.  สินค้าทุกรายการจะถูกส่งมาทางร้านก่อนเพื่อดำเนินการส่งต่อให้ลูกค้า หรือจะเลือกให้ผู้ขายทำการจัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรง (สงวนสิทธิ์ในกรณีที่สินค้านั้น ๆ ไม่มี Tracking Number)

12.  กรณีที่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากศุลกากร ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยตัวของลูกค้าเอง แต่โดยปกติแล้วผู้ขายจะแจ้งสินค้าเป็น Gift & Premium เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้อยู่แล้ว แต่หากมีการเรียกเก็บภาษนำเข้าเกิดขึ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น ๆ เต็มจำนวน และไม่สามารถเรียกร้องให้ ทางร้าน รับผิดชอบหรือดำเนินการแทนล่วงหน้าแต่อย่างใด ถ้าหากไม่ชำระค่าภาษีนำเข้าใหกับ้ทางร้าน ทางร้านขอสงวนสิทธ์ ไม่จัดส่งสินค้าให้จนกว่าจะได้รับการชำระเงินค่าภาษีจากลูกค้า

13.  กรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามการประกาศขายหรือข้อตกลงทางร้านจะทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ขายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อดำเนินการแก้ไข ขอเปลี่ยนหรือขอคืนเงินหรืออื่น ๆ แล้วแต่กรณี เพราะฉะนั้นลูกค้าจะต้องดูเงื่อนไขของผู้ขาย (Return Policy) และรายละเอียดต่าง ๆ จากทางร้านที่ได้แจ้งให้ทราบ ว่ามีการรับประกัน รับเปลี่ยนและรับคืนสินค้าหรือไม่อย่างไร เพื่อรักษาประโยชน์ต่อตัวของลูกค้าเอง

14. กรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามการประกาศขายหรือข้อตกลงทางร้านจะทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ขายเพื่อดำเนินการแก้ไขให้เท่านั้น ลูกค้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายทีเกิดจากความเสียหายนั้น ๆ หรือเรียกเงินคืน จากทาง ทางร้านได ้เนื่องจากร้านเป็นเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น

15.  สินค้าทุกชิ้นที่สั่งซื้อหรือประมูลผ่านทางร้านทางเราจะคิดแค่ค่าสินค้าและ ค่าขนส่งสินค้าเท่านั้น จะไม่คิด % หรือบวกค่าบริการใด ๆ เพิ่มทั้งสิ้น

16. สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อหรือประมูลในขณะที่ทางร้านได้ดำเนินรายการของลูกค้าไปเรียบร้อยแล้ว

17.  โปรดทำการติดต่อกับทางร้านโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการฉ้อโกง การแอบอ้างต่าง ๆ ที่นำไปสู่การทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะทางร้านจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากบุคคลภายนอก

18. ไม่รับสั่งซื้อสินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือ สินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าประเทศไทย และสินค้าที่ผิดศีลธรรมจารีตประเพณี หรือขัดต่อพระพุทธศาสนาทุกประเภท

19. เงื่อนไขและข้อตกลงภายในร้านอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

UPDATE 22 พฤษภาคม 2552

 

 

           หน้าหลัก    |      บริการของเรา       |    เงื่อนไขและข้อตกลง    |   ส่งข้อมูลการซื้อสินค้า  |   วิธีการชำระค่าบริการ    |     ฟอรั่ม    |      ติดต่อเรา

Copyright © 2009 THAIEBAYSHOP All Rights Reserved

Created by Creative Sabai Team